Algemene voorwaarden


1 Definities

2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, Overeenkomst, levering, goed, dienst, alle rechtsbetrekkingen en alle (overige) (rechts)handelingen tussen Gebruiker en Wederpartij, waaronder onderhandelingen en andere precontractuele situaties, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk, schriftelijk en ondubbelzinnig is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van personen voor wie Gebruiker aansprakelijk kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt hierbij door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voor zover Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard. 

2.4 Deze voorwaarden prevaleren altijd boven de gehanteerde voorwaarden van de Wederpartij.

2.5 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door Gebruiker uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn bevestigd.

2.6 Een Wederpartij die onder deze voorwaarden met Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten wordt geacht ook bij latere Overeenkomsten tussen partijen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

3 Aanbieding 

3.1 Elke aanbieding, prijsopgave, begroting, tekening, catalogus of andere bescheiden van Gebruiker is/zijn steeds onverplicht en vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders (door Gebruiker) vermeld.

3.2 Gebruiker is nimmer gebonden indien de aanvaarding van Wederpartij afwijkt (al dan niet op ondergeschikte punten) van de aanbieding, tenzij Gebruiker deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig heeft bevestigd.

3.3 Begrotingen, tekeningen, catalogi of andere bescheiden van Gebruiker blijven steeds eigendom van Gebruiker en moeten op eerste verzoek van Gebruiker worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage  gegeven worden.

4 Overeenkomst

 4.1 Behoudens het bepaalde in 4.4 komt de Overeenkomst eerst tot stand op de laatste van de onderstaande tijdstippen:

4.2 De schriftelijke bevestiging van Gebruiker wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen onverwijld, schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd heeft geageerd.

4.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Gebruiker deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Gebruiker kan de levertijd alsdan in redelijkheid aanpassen. Alle extra kosten in verband met lid 3 zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Voor Overeenkomsten waarvoor geen schriftelijke aanvaarding of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen binnen twee werkdagen, schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd, heeft geageerd.

4.5 Gebruiker is slechts gebonden jegens de Wederpartij indien Overeenkomsten zijn aangegaan of bevestigd door de blijkens de Kamer van Koophandel vertegenwoordigingsbevoegde personen van Gebruiker.

4.6 Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de prestatie op te schorten en van de Wederpartij genoegzame zekerheid te eisen, dat aan alle betalings- en overige verplichtingen wordt voldaan.

5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Gebruiker heeft altijd het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht en behoefte derden in te schakelen, waarbij het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Gebruiker bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen.

5.2 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

5.3 Als de onder 5.2 genoemde gegevens en bescheiden niet tijdig door wederpartij zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit het oponthoud voortspruitende kosten, conform gebruikelijke tarieven aan Wederpartij te factureren.

6 Prijzen

6.1 Alle prijzen van Gebruiker (met inbegrip van opgaven, aanbiedingen, prijslijsten, catalogi, offertes, brieven, etc.) in de meest ruime zin van het woord zijn altijd vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig door Gebruiker is bevestigd.

6.2 Na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór het moment van levering, heeft Gebruiker het recht de prijs te verhogen als gevolg van kostprijsverhogende factoren, als gevolg van – doch uitdrukkelijk niet beperkt tot – stijging van valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabricaten, lonen en andere door Gebruiker aan derden verschuldigde prestaties, ongeacht de voorzienbaarheid van deze omstandigheden en zonder dat zulks de Wederpartij het recht geeft de Overeenkomst te ontbinden.

6.3 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Gebruiker altijd in Euro’s en exclusief de kosten voor verpakking, emballage, vervoer, welke kosten bij de Wederpartij afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen.

7 Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ondubbelzinnig anders is overeengekomen, geschiedt betaling contant tegen een door Gebruiker ondertekende kwitantie, als bewijs van kwijting, of door bijschrijving van de door Gebruiker aan te wijzen bankrekening, binnen de fatale termijn van 30 dagen na de factuurdatum.

7.2 De op de bankafschriften van Gebruiker aangegeven valutadag geldt als het moment waarop de bankrekening van de Gebruiker is bijgeschreven.

7.3 Gebruiker is altijd gerechtigd om contante betaling, vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te vorderen.

7.4 Elke betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de (buiten)(gerechtelijke)kosten, vervolgens ter voldoening van de verschenen contractuele, althans wettelijke (handels)rente op rente en tot slot ter voldoening van de hoofdsom van de oudste factuur en de lopende rente.

7.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot korting of verrekening van hetgeen zij aan Gebruiker is verschuldigd.

7.6 Betaling van de factuur houdt erkenning van de betreffende vordering in, tenzij de Wederpartij tegelijk met de betaling uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig gemotiveerd aangeeft de factuur te betwisten.

7.7 Indien Wederpartij niet aan haar verplichtingen tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met de Wederpartij gesloten Overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

7.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De Wederpartij komt geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (artikel 231 tot en met 247 boek 6 BW) en is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.9 Indien Wederpartij niet binnen de overeengekomen fatale termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan verkeert Wederpartij vanaf de vervaldatum in verzuim en is Wederpartij aan Gebruiker over het factuurbedrag inclusief BTW, een vertragingsrente verschuldigd overeenkomstig de wettelijke handelsrente, te vermeerderen met 2%.

7.10 Indien de Wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,00 (exclusief BTW) en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven. Indien Gebruiker in werkelijkheid en redelijkheid hogere kosten heeft gemaakt, dient de Wederpartij deze te vergoeden. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is ook over deze verschuldigde incassokosten rente verschuldigd als bedoel in lid 9.

7.11 Indien Wederpartij niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere contractuele of buitencontractuele verplichting niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling of diens faillissement wordt aangevraagd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of (gedeeltelijke) overdracht van zijn bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, wordt Wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Gebruiker zonder nadere sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de (betalings)verplichting, terstond volledig opeisbaar te vermeerderen met een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente + 3%, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door Wederpartij aan Gebruiker verschuldigde bedrag. Gebruiker heeft in dat geval het recht uitvoering van de Overeenkomst alsmede eventuele andere Overeenkomsten op te schorten c.q. elke Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van Gebruiker te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de Wederpartij.

7.12 Indien Gebruiker de Overeenkomst ontbindt, heeft Gebruiker aanspraak op schadevergoeding. De schade wordt daarbij gesteld op tenminste 30% van de factuurwaarde van de door Gebruiker op grond van de ontbonden Overeenkomst verrichtte of te verrichten prestatie, onverminderd de bevoegdheid de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van de Wederpartij te vorderen.

8 Levering

8.1 De levertijd en reparatieduur is vrijblijvend en wordt slechts bij benadering aangegeven. Indien levertijd uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig wordt vastgesteld, geschiedt dat altijd onder de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst en dat de zaken tijdig aan Gebruiker worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of dat de zaken, dan wel een deel daarvan, niet tijdig aan Gebruiker zijn geleverd, wordt de levertijd met de tijdsduur van de vertraging verlengd. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

8.2 Ingeval van overschrijding van de levertijd, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst of enig opschortingsrecht.

8.3 De Wederpartij is verplicht de zaken met inbegrip van de verpakking terstond bij ontvangst op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle onverwijld uit te voeren na de mededeling van Gebruiker dat de zaken bij Gebruiker ter beschikking van de Wederpartij staan.

8.4 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de zaken en/of de verpakking dient de Wederpartij terstond op de afleveringsbon en/of de factuur en/of de vervoersdocumenten en/of anderszins te (laten) vermelden, en uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering van de zaken of het bij de Gebruiker ter beschikking staan van de zaken schriftelijk en ondubbelzinnig aan Gebruiker te melden bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de zaken te hebben goedgekeurd en het recht van reclameren ex artikel 11 voor de Wederpartij is vervallen.

8.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door Wederpartij zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking en worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. De Wederpartij blijft de koopsom vermeerderd met alle renten en kosten verschuldigd.

8.6 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker, dan wel op een door partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen plaats.

8.7 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor te leveren zaken gaat op de Wederpartij over onmiddellijk na aflevering. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra Gebruiker heeft medegedeeld dat de goederen ter verzending gereed staan. Zaken gelden als afgeleverd ongeacht de verplichtingen van Gebruiker tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen.

8.8 Afleveringen elders dan “af bedrijf”, alsmede retourzendingen geschieden eveneens voor rekening en risico van de Wederpartij.

8.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven bij Gebruiker voor risico van de Wederpartij.

8.10 Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten en de deelleveranties afzonderlijk te factureren.

9 Transport en risico

9.1 Het transport en de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke in de ruimste zin van het woord wordt door Gebruiker als goed huisvader/koopman bepaald. Het transport, de verzending, verpakking en dergelijke is altijd voor rekening en risico van de Wederpartij en de kosten daarvan worden bij de Wederpartij separaat in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Eventuele andere en/of specifieke wensen van de Wederpartij inzake transport en/of verzending, komen eveneens volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.  

9.3 De Wederpartij is altijd gehouden het transportrisico van goederen zelf adequaat te verzekeren.

10 Montage

10.1 Indien de uitvoering van een Overeenkomst meebrengt dat Gebruiker montagewerkzaamheden dient te verrichten in (of op) een aan Wederpartij toebehorende of ter beschikking staande werkplaats (of terrein), dan zal Wederpartij voor de deugdelijkheid van de voor de opdracht noodzakelijke werkplaats (of terrein) en overige noodzakelijke voorzieningen in staan. De Wederpartij zal er alsdan tenminste voor zorgdragen dat:

10.2 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorwaarden van lid 1 en er daardoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn gelijk aan de duur van de vertraging verlengd en worden de in redelijkheid in dat verband door Gebruiker gemaakte kosten in rekening gebracht bij de Wederpartij. 

11 Reclames

11.1 Reclames ter zake van door Gebruiker geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden en/of diensten en/of (de redactie van) facturen dienen direct telefonisch bij Gebruiker te worden gemeld en voorts binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen 3 werkdagen bij Gebruiker schriftelijk en inhoudelijk te zijn gemotiveerd ingediend op straffe van verval van aanspraken. De Wederpartij heeft de plicht door Gebruiker afgeleverde goederen nauwgezet op eventuele tekortkomingen te inspecteren, zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

11.2 Deze termijn van artikel 11.1 vangt aan op het moment van respectievelijk aflevering van zaken, gereedkomen van de werkzaamheden of diensten of de factuurdatum.

11.3 Ingeval van reclame dient de levering van elk afzonderlijk goed als een afzonderlijke Overeenkomst te worden beschouwd, met dien verstande dat reclames niet ook betrekking kunnen hebben op andere goeden die gelijktijdig of eerder zijn (of later worden) geleverd.

11.4 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de Wederpartij geacht de in lid 1 genoemde prestatie en/of factuur te hebben goedgekeurd.

11.5 Gegrond bevonden reclames geven Wederpartij geen recht op schadevergoeding; Wederpartij heeft recht op nakoming van de overeengekomen prestatie.

11.6 Retournering van het geleverde is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en dient te geschieden in de originele verpakking, steeds franco en voorts onder de door Gebruiker te bepalen voorwaarden.

11.7 Voldoet de Wederpartij (deels) niet dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Gebruiker niet gehouden tot garantie.

12 Garanties

12.1 Met betrekking tot zaken die Gebruiker van derden heeft betrokken en ten aanzien van alle Overeenkomsten die in opdracht van Gebruiker door derden worden uitgevoerd, is Gebruiker niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden dan de garantie die Gebruiker zelf van de desbetreffende derden te dien aanzien heeft verkregen en indien en voor zover de desbetreffende derde die garantie jegens Gebruiker ook daadwerkelijk honoreert. Door Gebruiker wordt op schriftelijk verzoek van de Wederpartij de inhoud kenbaar gemaakt van de door voornoemde derden jegens Gebruiker gehanteerde garantiebepalingen.

12.2 Met betrekking tot overige zaken, alsmede de inbouw van overige zaken, geldt - ook indien een zaak uit meerdere zaken is geassembleerd - een garantietermijn van 12 maanden vanaf de dag van levering, met dien verstande echter dat onderstaande gevallen niet door garantie worden gedekt:

13 Aansprakelijkheid

13.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens schade door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding van het bedrijf van Gebruiker belaste personen.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks eventueel vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekeraar is.

13.3 Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens vorenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de som van het door de Wederpartij ter zake van de betreffende Overeenkomst aan de Gebruiker voldane en/of verschuldigde netto (factuur)bedragen, zulks tot een maximum van € 25.000,00.

13.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

13.5 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

13.6 De Wederpartij vrijwaart de Gebruiker tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de Wederpartij verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken juridische (of andere (advies)) kosten tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding van het bedrijf van Gebruiker belaste personen.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Zolang Gebruiker geen volledige betaling althans tegenprestatie heeft ontvangen met betrekking tot de Overeenkomst, waaronder tevens wordt verstaan de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van schade uit hoofde van wanprestatie, blijven de aan de Wederpartij geleverde zaken, waaronder al dan niet (voor)bewerkte, verwerkte en/of onverwerkte materialen en onderdelen, eigendom van Gebruiker.  

14.2 Indien Wederpartij wanprestatie pleegt of Gebruiker goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij wanprestatie zal plegen, is Gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan het oorspronkelijke overeengekomen factuurbedrag (exclusief BTW), verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met al hetgeen Wederpartij voorts (ter zake van de wanprestatie en anderszins) aan Gebruiker verschuldigd is.

14.3 Gebruiker heeft voorts het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen indien Wederpartij liquideert, surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt of jegens Gebruiker conservatoire of executoriale maatregelen worden getroffen.

14.4 Zolang de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken niet in eigendom op Wederpartij zijn overgegaan, mag deze de zaken niet leveren of verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, en is hij overigens gehouden ieder evenement dat Gebruiker in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden direct bij Gebruiker te melden.

14.5 Wederpartij is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, op zorgvuldige wijze op te slaan en deze afdoende te verzekeren en verzekerd te houden, tegen elke vorm van schade.

14.6 Ingeval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de Wederpartij, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. In deze gevallen is elke vordering van Gebruiker op de Wederpartij, direct en volledig opeisbaar. Gebruiker heeft het recht het terrein van de Wederpartij te betreden en zich het bezit van de haar in eigendom toebehorende zaken te verschaffen.

14.7 Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van geleverde zaken, door of bij de Wederpartij, verkrijgt Gebruiker het mede eigendomsrecht van de nieuwe (hoofd)zaak tegen de oorspronkelijke factuurwaarde (inclusief BTW) van de door Gebruiker geleverde (oorspronkelijke) zaken.

14.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of daarop rechten willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

14.9 Indien Wederpartij zich niet aan de in dit artikel genoemde verplichting(en) houdt, is de Wederpartij voor elke overtreding een boete verschuldigd van 10% van het nog niet betaalde gedeelte van de oorspronkelijk overeengekomen factuurwaarde (inclusief BTW) van de betreffende zaken.

15 Intellectuele eigendom

15.1 Gebruiker behoudt zich de rechten, weren en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en overige intellectuele wet- en regelgeving.

15.2 Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van Gebruiker toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

15.3 Wederpartij garandeert Gebruiker altijd dat het gebruik van door Wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Gebruiker niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

15.4 Wederpartij vrijwaart Gebruiker volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aansprakelijkheid die derden jegens Gebruiker geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van de in lid 3 genoemde garantie.

15.5 Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, begrotingen, catalogi en dergelijke, door of namens Gebruiker vervaardigd, blijven altijd eigendom van Gebruiker en moeten op eerste verzoek van Gebruiker worden teruggezonden en mogen zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden.

16 Overmacht

16.1 Indien blijkt dat de uitvoering van de Overeenkomst voor Gebruiker ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of (tijdelijk dan wel blijvend) onmogelijk maakt.  

16.2 Onder overmacht valt in elk geval, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is en wordt bepaald, elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke gebeurtenis en/of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt alsmede, voor zover daaronder niet begrepen:

16.3 Indien Gebruiker van mening is dat de overmachtsituatie van tijdelijk aard is, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Gedurende de termijn van de opschorting is de Wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

16.4 Gebruiker heeft recht op betaling van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsituatie is gebleken.

17 Slotbepalingen

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en de Wederpartij en de overige rechtsbetrekkingen als bedoeld in artikel 2.1 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig anders  zijn overeengekomen.

17.3 Alle geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, tenzij dwingend recht anders bepaald. Niettemin heeft Gebruiker het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Wederpartij.

17.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en de Engelse taal gesteld. Ingeval van enig verschil van inhoud en strekking tussen beide teksten, is de Nederlandse tekst bindend.

17.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

17.6 De laatst gedeponeerde versie is steeds van toepassing voor alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, zoals bedoeld onder artikel 2.1 tussen Gebruiker en Wederpartij vanaf het moment van deponering van de voorwaarden.